دسته بندی محصولات

۲۳۲,۰۵۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل شور اقتصادی

۱۷۹,۴۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان

میوه خشک

نارگیل خشک

۲۰۱,۶۰۰ تومان

آلو و برگه خشک

برگه هلو مخصوص

۱۳۷,۴۰۰ تومان
۲۹۸,۸۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل شور اقتصادی

۱۷۹,۴۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل شور و شیرین

۲۸۴,۴۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل 4 مغز شور

۳۳۸,۴۰۰ تومان
۲۶۹,۴۰۰ تومان
۳۰۸,۴۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل 4 مغز شور

۳۳۸,۴۰۰ تومان
۲۶۹,۴۰۰ تومان
۳۰۸,۴۰۰ تومان
۲۲۲,۷۵۰ تومان

کشمش

کشمش سبز

۱۱۲,۵۰۰ تومان
۱۳۴,۴۰۰ تومان
  • Shirini Reza
  • Shekarriz
  • Saharkhiz
  • Mostafavi
  • Kamvar
  • Haj Khalife
  • Ghazvin
  • Gaz Seke
  • Gaz Kermani