۱۲۶,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۴۰۰ تومان
۴۴۹,۷۰۰ تومان

خشکبار

باقالا خشک

۲۰۹,۷۰۰ تومان

خشکبار

لیمو عمانی

۷۳,۹۵۰ تومان

خرما خشک

خرما خاصویی

۸۴,۶۰۰ تومان

خرما خشک

خرما زاهدی

۴۳,۵۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان

خشکبار

نخودچی خام

۴۹,۵۰۰ تومان

خشکبار

سویا آجیلی

۴۸,۴۵۰ تومان

خشکبار

عناب دستچین

۱۳۳,۵۰۰ تومان
۴۴۸,۵۰۰ تومان